Condicions generals de venta

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda (d’ara endavant, les Condicions Generals) s’apliquen a qualsevol compra de béns o productes (d’ara endavant, els Productes) que s’efectuïn en aquest Lloc Web www.ferreicatasus.com propietat de FERRÉ I CATASÚS, S.L amb seu a Carretera de Sant Sadurní, Km, 8, s/n08792 la Granada (Barcelona) i amb NIF B-62547823.

Les presents Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana que, cada vegada que el Client navegui o hagi de realitzar la compra d’un Producte a través del Lloc Web, les consulteu novament, ja que seran d’aplicació aquelles que es trobin vigents en el moment en què es faci la compra.

2. COMANDES

2.1. Com fer una comanda?

Per poder realitzar la compra de qualsevol dels Productes de FERRÉ I CATASÚS, S.L , el Client haurà de seguir els passos següents:

1.- El Client podrà registrar-se al Lloc Web per poder realitzar la compra dels Productes, podent esperar a fer-ho fins al moment anterior a la formalització del pagament, o realitzar les compres com a “Convidat”, no sent obligatori el registre.

2.- Per registrar-se com a Client heu de proporcionar el nom d’usuari, un correu electrònic i una clau d’accés.

3.- Per realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar els Productes que voleu comprar, els quals s’afegiran al “carro de compra” del Lloc Web. Un cop hagin estat seleccionats tots els Productes, en cas de voler continuar amb l’operació, haureu de clicar a “finalitzar compra”.

4.- El Client haurà de proporcionar les dades següents perquè FERRÉ I CATASÚS, S.L pugui realitzar l’enviament dels Productes: nom i cognoms, adreça completa, correu electrònic i telèfon de contacte. Aquestes dades es guardaran a la base de dades de FERRÉ I CATASÚS, S.L i únicament seran visibles per personal autoritzat. En cas que el Client detecti que s’ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre, podrà modificar-les a l’apartat “El meu compte”. En tot cas, el Client podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei datenció al client a través del telèfon FERRÉ I CATASÚS, S.L , o de ladreça de correu electrònic FERRÉ I CATASÚS, S.L . Si el Client detectés un error a la comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el servei d’atenció al client, a través del telèfon o adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per corregir l’error.

2.2. Disponibilitat i responsabilitat

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o per manca d’estoc, FERRÉ I CATASÚS, S.L reemborsarà l’import abonat dels mateixos.

FERRÉ I CATASÚS, S.L no es fa responsable dels retards en els lliuraments de les comandes o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a esdeveniments de força major. Entre altres causes, s’entenen esdeveniments de força major: accidents, vagues, incendis, causes meteorològiques, desastres naturals com a tempestes, terratrèmols, epidèmies i problemes en el transport o en els sistemes de telecomunicació.

La responsabilitat de FERRÉ I CATASÚS, S.L en relació amb qualsevol Producte adquirit al Lloc Web estarà limitada estrictament al preu de compra del dit Producte.

3. INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

FERRÉ I CATASÚS, S.L està compromesa i ha pres les mesures necessàries perquè les imatges que apareixen al Lloc web siguin tan fidels com sigui possible als productes originals, sense que pugui conduir a una interpretació errònia de les imatges per part del Client.

Ara bé, FERRÉ I CATASÚS, S.L no pot garantir que la visualització de colors o altres detalls vistos a través dels dispositius del Client a les fotografies de la pàgina web, reflecteixin amb exactitud les característiques o colors del producte que rep, ja que dependran de la resolució del dispositiu.

4. PREU/PAGAMENT

4.1. Preu dels Productes

Els preus dels Productes al Lloc Web estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l’impost sobre el valor afegit (IVA). FERRÉ I CATASÚS, S.L es reserva el dret a modificar el preu dels productes i serveis oferts a través del Lloc Web. Per garantir al Client la certesa del preu dels seus Productes, aquest serà el vigent a la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda. El preu dels productes no inclou el cost d’enviament dels mateixos, el qual apareixerà desglossat abans de formalitzar el pagament.

4.2. Pagament

El Client disposa dels següents mitjans de pagament en comprar Productes al Lloc Web:

  • Targeta de dèbit/crèdit: per al pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla de venda, proporcionant el número i el tipus de targeta, codi d’identificació i titular.
  • Paypal: podeu formalitzar el pagament a través del vostre compte de Paypal per realitzar la comanda. En cas d’escollir aquest mitjà de pagament, se us redigirà a la pàgina de Paypal perquè s’identifiqui amb el vostre usuari i contrasenya.

L’adquisició dels Productes es realitza a través del botó “COMPRAR” del Lloc Web i un cop hagin estat acceptades de forma expressa les Condicions Generals.

4.3. Impost sobre el Valor Afegit i Facturació

FERRÉ I CATASÚS, S.L remetrà al Client, en un termini màxim de 48 hores, una confirmació de la comanda efectuada amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic que aquesta hagi indicat.
El Client rebrà, juntament amb els productes, la factura en paper de la comanda amb l’IVA detallat. En cas de requerir una factura electrònica, cal indicar-la en el moment de la realització de la comanda.

4.4. Impost sobre el Valor Afegit i Facturació

5. ENVIAMENTS

5.1. Temps

A efectes de les presents Condicions Generals, s’entendrà que s’ha produït la “lliurament” o que els Productes han estat “lliurats” en el moment en què el Client o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels mateixos.

Els lliuraments es realitzen a l’adreça que el Client indiqui en la realització de cada comanda. Des de la formalització de la compra fins al lliurament de la comanda poden transcórrer un màxim de cinc (5) dies laborables per a lliuraments a la Península (no es fan enviaments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla). FERRÉ I CATASÚS, S.L no farà enviaments fora del territori espanyol. El lliurament dels productes s’efectuarà de dilluns a divendres, excloent-se els dies festius de la localitat de destinació.

Si per qualsevol circumstància FERRÉ I CATASÚS, S.L no pogués complir la data de lliurament prevista, s’informarà d’aquesta circumstància i s’oferirà l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament del preu pagat.

5.2. Import

Durant el procés de compra se us informarà de les despeses d’enviament. Els imports seran els següents:

1 caixa

2 caixes 3 caixes 4 caixes 5 caixes 6 caixes 7 caixes 8 caixes 9 caixes 10 caixes

Barcelona

4,8€

5,85€ 7,45€ 10,8€ 14,15€ 17,5€ 20,85€ 24,2€ 27,55€

30,9€

Catalunya

7€

8,8€ 10,5€ 16,5€ 22,4€ 28,3€ 34,2€ 40,1€ 46€

51,9€

Espanya 8,45€ 11,35€ 14,15€ 22,6€ 31,05€ 39,5€ 47,95€ 56,4€ 64,85€

73,3€

 

FERRÉ I CATASÚS, S.L conté un gran nombre de productes i sempre és possible que, malgrat els seus esforços, algun dels productes inclosos a la pàgina web tinguin un preu incorrecte. Sempre es comprovaran els preus com a part del procediment d’enviament i, en cas de detectar que hi ha un error tipogràfic en el preu mateix, FERRÉ I CATASÚS, S.L. es posarà en contacte amb el client per comunicar l’error.

6. GARANTIA DELS PRODUCTES

6.1. Cobertura de la garantia

Els productes de FERRÉ I CATASÚS, S.L en ser peribles no aplicarien la garantia de 3 anys. FERRÉ I CATASÚS, S.L es compromet a canviar o reemborsar els Productes reconeguts com a defectuosos pels seus serveis, segons el que preveu l’article 118 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària. La garantia no inclou:

Tots els defectes del producte que puguin resultar d’una instal·lació, emmagatzematge, conservació o muntatge defectuosos, un defecte de manteniment, un ús incorrecte o no conforme amb les especificacions tècniques o d’ús (inobservança de les recomanacions de manteniment), modificacions o reparacions efectuades pel Client o un tercer, deterioraments causats per objectes exteriors, esdeveniments exteriors com ara accidents, cops, incendis, actes de vandalisme, desperfectes causats per l’aigua, llums naturals o artificials (en cas de decoloració), catàstrofes naturals o condicions meteorològiques adverses.

6.2. Aplicació de la garantia

Per aplicar la garantia, el comprador contactarà amb el servei d´atenció al client de FERRÉ I CATASÚS, S.L a través de l´adreça de correu electrònic info@ferreicatasus.com o trucant al telèfon +34 93 897 45 58.

7. 7. DRET DE DESISTIMENT

El Client té dret a desistir de la compra d’un Producte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini començarà a comptar des que el Client va adquirir la possessió material del producte. En cas que els béns que componen la comanda es lliurin per separat, el termini començarà a comptar als 14 dies naturals del dia que el Client va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests productes.

No serà possible invocar el dret de desistiment en els casos següents:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del Client i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per FERRÉ I CATASÚS, S.L, haurà perdut el dret de desistiment.

b) El subministrament de Productes o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que FERRÉ I CATASÚS, S.L. no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

c) El subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions del client o clarament personalitzats.

d) El subministrament de productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de productes que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres productes.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que FERRÉ I CATASÚS, S.L no pugui controlar .

h) Els contractes en què el Client hagi sol·licitat específicament a FERRÉ I CATASÚS, S.L que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, FERRÉ I CATASÚS, S.L presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel Client o subministra Productes diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar als serveis esmentats o Productes addicionals.

i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Client després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.

k) Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del Client amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

Un cop realitzat el desistiment, FERRÉ I CATASÚS, S.L reemborsarà l’import pagat pels Productes (incloses les despeses d’enviament) en un termini màxim de 14 dies naturals, des de la data en què s’hagi rebut la decisió de desistiment del contracte pel Client, ia través del mateix mitjà de pagament amb què es va realitzar la compra. Això no obstant, les despeses d’enviament per a la devolució dels productes aniran a càrrec del Client.

No es reemborsarà cap quantitat en cas que el Producte hagi estat usat o hagi patit algun dany, per la qual cosa haurà de tornar-se en les mateixes condicions en què va ser lliurat, incloent totes les instruccions, documents i embolcalls del Producte. Això serà així sense perjudici del dret del Client d’obrir i desembalar el Producte a efectes de provar, analitzar i avaluar-lo per així prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva.

En el supòsit de pèrdua, destrucció o una altra causa que impedeixin la devolució de la comanda per causa imputable al Client, respondrà del valor de mercat que hagi tingut la prestació en el moment d’exercici del dret de desistiment, llevat que aquest valor fos superior al preu d’adquisició, i en este cas en respondrà.

8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, en especial, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de FERRÉ I CATASÚS, S.L , o bé de tercers als quals se n’hagi autoritzat degudament l’ús.
En cap cas l’accés al Lloc Web i/o la seva utilització implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, ni es confereix cap dret ni expectativa i, en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa de FERRÉ I CATASÚS, S.L o dels titulars corresponents.
No es podrà establir cap enllaç al Lloc Web des de qualsevol altre Lloc Web sense el previ i exprés consentiment de FERRÉ I CATASÚS, S.L.

9. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El Lloc Web, la informació publicada, així com el contracte o fitxa d’alta de Client, es redactaran en castellà, català o anglès, sent el Client qui esculli la llengua.

10. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

En compliment del que estableix l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en cas que el comprador tingui la condició de consumidor, us informem de l’existència d’una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament: Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.